Ohrožení památkově chráněných objektů vnějšími vlivy - webová mapová prezentace

Webová aplikace zobrazuje informace pro vybrané kategorie památek získané při řešení projektu „Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy“ v rámci programu NAKI Ministerstva kultury ČR.

Jedná se o působení vnějších negativních vlivů na památky v následujících kategoriích:

  • říční povodně, výška zaplavení, vliv stagnující i proudící vody
  • přívalové srážky, lokální povodně z přívalových srážek
  • výskyt průmyslových objektů v okolí, nebezpečí havárií, požáru, výbuchu
  • větrná eroze, odnos půdních částic ze zemědělských ploch a jejich následné ukládání v zájmových plochách a objektech
  • atmosférické depozice, agresivní chemické látky i tuhé částice v ovzduší působící na chráněné objekty
  • sesuvy, aktuální i potenciální narušení objektů v důsledku nestabilního podloží
  • ohrožení vodních biotopů a prvků
  • ohrožení stavu vegetace, zdravotní stav dřevin, zarůstání náletovou vegetací v památkově chráněných parcích a zahradách
  • působení mikroorganismů (bioohrožení), narušování stavebních konstrukcí řasami, plísněmi, bakteriálními nárosty

Údaje jsou v interaktivní mapě dostupné ve dvou úrovních:

Výsledky dotazníkového šetření

Výsledek je pro každý vliv uváděn vyjádřením ano x ne. Jde o souhrn odpovědí pracovníků příslušného územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) na otázky týkající se daného vlivu. Struktura dotazníků a způsob jejich vyhodnocení jsou popsány ve Zprávách o řešení a v dalších materiálech projektu, Plné znění vyplněných dotazníků je uloženo v archivech NPÚ. Na této úrovni se tedy jedná o zkušenosti a subjektivní posouzení odborných pracovníků, kteří jsou v každodenním kontaktu se správci a s praktickými problémy ochrany památkových objektů.

Vyjádření míry ohrožení odborným posouzením a výpočtem

Součástí výstupů projektu je systém hodnocení každého definovaného vlivu v několika stupních a multikriteriální postup s výslednou hodnotou ukazující celkovou míru ohrožení památky vnějšími vlivy. Celý systém je popsán v metodice certifikované Ministerstvem kultury a zveřejněn na stránkách NPÚ. V současné době je tímto přístupem plně posouzeno dvanáct památek zapsaných v seznamu UNESCO. Postupně se předpokládá hodnocení dalších lokalit, zejména národních kulturních památek.

Dotazy a připomínky k této aplikaci a jejím výstupům zasílejte na milena_forejtnikova@vuv.cz.

Tematicky související projekty:

Adresný katalog ohrožení památek povodněmi