Metadata 36

Digitální model reliefu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování vý...
Kontakt - metadata: , Aktualizace metadat: 01.12.2021
Služba z lokální kopie databáze geografických jmen České republiky. Geonames obsahuje kompletní soubor prostorových a popisných informací o standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních jednotek. Přístup ke službě jen pro autentizované uživatele.
Aktualizace metadat: 01.12.2021
Historické ortofoto snímkování převážně roku 1953, zpracované pro účely projektu kontaminace CENIA. Přístup ke službě je vyhrazen pro autentizované uživatele.
Aktualizace metadat: 02.12.2021
Prostorově-identifikační prvky integrovaného informačního systému památkové péče. Zahrnují: prostorová data databáze SOVAMM CZ_RETRO (definiční historických lokalit, polygonová vymezení historických osad, dílů historických osad, historických regionů a zemí), dále definiční a přírůstkové body PaGIS (Památkového geografického informačního systému).
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Služba poskytuje obraz rastrového katalogu, vytvořeného ze svépomocně georeferencovaných dat listů map katastru nemovitostí v letech 2000-2005.
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Data lokální kopie Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Svépomocí georeferencované snímky povinných císařských otisků a na části území originálů stabilního katastru.
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Služba obsahující bodová určení povinných jevů pro územně-analytické podklady.
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Prostorové (polygonové) vymezení ochrany pro územně-analytické podklady.
Aktualizace metadat: 25.11.2021
Polygonové/plošné vymezení území s archeologickými nálezy.
Aktualizace metadat: 25.11.2021
 2 / 4