Podklady pro údaje o území, pro něž není NPÚ poskytovatelem

Data NPÚ, která jsou využitelná pro územně analytické podklady, můžeme rozdělit do dvou základních skupin. První jsou data jevů, u nichž je NPÚ poskytovatelem údajů o území pro účely pořizování ÚAP zodpovídajícím za poskytnuté údaje o území ve smyslu § 27 odst. 2 stavebního zákona, druhou představují další informace o architektonických a urbanistických hodnotách území, jejichž zdrojem je Geoportál památkové péče spolu s dalšími aplikacemi IISPP. De facto se tedy jedná o jevy, které Metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územněplánovací dokumentaci a způsobu evidence územněplánovací činnosti, z r. 2019 klasifikuje v případě první skupiny jako U – údaj o území, v případě druhé jako Z – zjištění vyplývající z průzkumů území a D – další důležité dostupné informace o území. Informace o první skupině dat, kterou tvoří prostorová data Ústředního seznamu kulturních památek (ÚSKP) a Státního archeologického seznamu (SAS), najde uživatel na stránce Poskytování údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů.
Druhou skupinu dat tvoří informace o architektonických a urbanistických hodnotách území, jejichž zdrojem je Geoportál památkové péče spolu s dalšími aplikacemi IISPP. Jedná se o jevy 11 (Urbanistické a krajinné hodnoty) 13a (Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory), 118 (další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou).
Jedná se o údaje o území, která v případě jevů 11 a 13a získává pořizovatel průzkumem v území, případně si tento průzkum zadává u externího zpracovatele. Data, která NPÚ shromažďuje, průběžně aktualizuje a doplňuje v rámci své odborné činnosti, slouží přitom pořizovateli pouze jako jeden z podkladů. Jejich uplatnění i nad rámec památkového zákona vyplývá již z Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy a Evropské úmluvy o krajině. Sem patří např.: stavby, jejich soubory, díla typu drobná architektura, sochy, nezapsané do Ústředního seznamu kulturních památek (dále jen ÚSKP), které tak nejsou v režimu památkového zákona, a které pro účely předání dalších podkladů o území pro pořízení ÚAP NPÚ sleduje primárně mimo památkově chráněné objekty a území.
Jev 118 - Další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou - reprezentují v datech NPÚ prvky Soupisu evidované v Památkovém katalogu a jevy evidované v ÚSKP, pro něž není NPÚ poskytovatelem - právní stavy fází ochrany I (podání návrhu na prohlášení) a H (zahájení řízení o prohlášení).
Tato data jsou poskytována zdarma. Jsou publikována a poskytována pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte CC BY-NC-ND. Ujednání obsahuje údaje o tom, jakým způsobem mají být data citována včetně relevantního časového údaje o extrakci dat z geoportálu.
Data sloužící pořizovateli jako podklad pro zpracování jevů 11, 13a, 118 jsou rovněž vydávána ve standardních formátech registrovaným a autorizovaným uživatelům Geoportálu památkové péče prostřednictvím výdejního / objednávkového modulu Geoportálu (dále jen „výdejní modul“). K výdeji je však vždy přiložen popis dat s uvedením dat a podrobností průzkumů v rámci požadovaného územního rozsahu; dle konkretní situace i citace průzkumů. Z důvodu nezbytné kontroly dat před výdejem je lze objednat pouze formou tzv. nestandardní objednávky. Do poznámky přitom uvede, pro které jevy objednává podklady.

Pokud pořizovatel nechce zadávat nestandardní objednávku, může využít mapové služby jimiž jsou tato data publikována v aplikacích Geoportálu, především aplikaci ÚSKP a SAS (data pro ÚAP). V té je v obsahu mapy možno zvolit mapový projekt UAP 118, který obsahuje navíc i data z hlediska výdeje dat pro NPÚ jako poskytovatele nepovinných jevů ÚAP: především jevu 118 (Další záměry změn v území, tj. návrhy změn rozsahu ochrany včetně nových návrhů na prohlášení nebo jeho zrušení) a jevy 11, 13a (Urbanistické a krajinné hodnoty a architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb, tj. další prvky evidované v soupisové části Památkového katalogu).
Důležitým pramenem jsou i další data publikovaná na Geoportálu. V mapové aplikaci Zájmy památkové péče najde uživatel kromě stávajících stavů ochrany rovněž výše popsané nové návrhy a návrhy změn. Území, která byla předmětem řešení různých tematických map jsou v něm rozčleněna na urbanistické prvky - urbanistické bloky a prostory - a objekty s minimálně základním vyhodnocením památkového zájmu.
Podrobnější zpracování poskytuje mapová aplikace Odborné revize chráněných území. Ta mimo vrstvy návrhů změn rozsahů ochrany obsahuje i podrobnější analýzy řešených území. Základní vrstvu představuje rozčlenění území na urbanistické bloky a prostory a jejich základní klasifikaci na části A (určující charakter území), B (dotvářející charakter území), C (doplňující charakter území) vycházející z metodiky zpracované ing. arch. Alešem Vošahlíkem pro první památkové zóny v roce 1981, aktualizované pro potřeby zpracování odborných revizí v GIS.

Další informace najde zájemce v článku KRUSOVÁ, Alena, SYROVÁ Zuzana. Data památkové péče pro účely ÚAP. Urbanismus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje, Brno: číslo 5/2022, ročník XXV, ISSN 1212-0855, MK ČR E 721, str. 45-53. Dostupné také zde.

Technické dotazy k vlastnímu výdeji dat či obecně službám Geoportálu památkové péče posílejte na emailovou adresu gis@npu.cz.

Integrovaný operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj


Úvodní strana Geoportálu NPÚ Prohlášení o přístupnosti Správce GIS Vytvořil VARS BRNO a.s. © Národní památkový ústav