Metadata 31

Retrospektivní geografický informační systém sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska. Nově doplněn o historické okresy 1850-2007. Databáze CZ_RETRO zahrnuje všechna města, městečka a vesnice, která existují či existovala na území Čech, Moravy a Slezska, a rovněž jejich čtvrti a díly. Výběrově obsahuje i některé další lokality charakteru místních částí či samot (např. izolovaně situované hrady či dvory). Ve službách je publikována dále analýza půdorysných struktur historických sídel.
Aktualizace metadat: 14.12.2020
Plošná / polygonová vymezení rozsahu krajinných památkových zón s připojenými základními atributy evidovanými v USKP (aplikaci Památkový katalog).
Aktualizace metadat: 15.12.2020
Prvky z Ústředního seznamu kulturních památek kvalifikujících se do tématu chráněných území přílohy I.
Aktualizace metadat: 15.12.2020
Historické ortofoto snímkování převážně roku 1953, zpracované pro účely projektu kontaminace CENIA. Přístup ke službě je vyhrazen pro autentizované uživatele.
Aktualizace metadat: 17.12.2020
Základní báze geografických dat. Služba poskytuje obraz lokální kopie ZABAGED. Přístup ke službě je vyhrazen pro autentizované uživatele.
Aktualizace metadat: 17.12.2020
Digitální model reliefu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování vý...
Kontakt - metadata: , Aktualizace metadat: 18.12.2020
Data lokální kopie Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Aktualizace metadat: 18.12.2020
Služba poskytuje obraz rastrového katalogu, vytvořeného ze svépomocně georeferencovaných dat listů map katastru nemovitostí v letech 2000-2005.
Aktualizace metadat: 18.12.2020
Svépomocí georeferencované snímky povinných císařských otisků a na části území originálů stabilního katastru.
Aktualizace metadat: 18.12.2020
Prostorově-identifikační prvky integrovaného informačního systému památkové péče. Zahrnují: prostorová data databáze SOVAMM CZ_RETRO (definiční historických lokalit, polygonová vymezení historických osad, dílů historických osad, historických regionů a zemí), dále definiční a přírůstkové body PaGIS (Památkového geografického informačního systému).
Aktualizace metadat: 18.12.2020
 1 / 4